Konsultacja terapeutyczna

Wstępne spotkania, obejmują najczęściej jedno do trzech spotkań, podczas których określana jest problematyka pacjenta, jego oczekiwania i możliwości dokonania pożądanej zmiany. Podczas konsultacji zbierany jest wywiad, dotyczący życia pacjenta, ze zwróceniem szczególnej uwagi na problematykę będącą powodem zgłoszenia się na psychoterapię.

Ostatecznym celem wstępnych spotkań jest zawarcie kontraktu terapeutycznego w ramach którego ustalone zostają realne cele do zrealizowania w psychoterapii, zasady dotyczące liczby i częstotliwości sesji, kosztów oraz zasad odwoływania sesji. Treści, jakie pacjent ujawnia podczas spotkań z psychoterapeutą objęte są zasadą poufności.

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia może mieć charakter krótkoterminowy (około 8 -12 sesji), lub długoterminowy (od roku do kilu lat), i jest procesem o charakterze indywidualnym, który ma bezpośredni związek ze zgłaszaną przez pacjenta problematyką, nasileniem objawów, motywacją do zmiany, jak również możliwościami emocjonalnymi i poznawczymi jakimi dysponuje pacjent. Najważniejszym aspektem leczenia jest relacja, jaka tworzy się między psychoterapeutą a pacjentem, ukazująca emocjonalne podobieństwo między przeżyciami i doświadczeniami z życia pacjenta, a tym, jak odzwierciedla się to podczas sesji w relacji psychoterapeuta-pacjent.

Analiza dotyczy nie tylko obecnej sytuacji życiowej pacjenta, ale również jego funkcjonowania w przeszłości, co pomaga, w zobaczeniu własnego udziału w przeżywanych problemach, w ich powtarzalności i związku między obecnym funkcjonowaniem w życiu a wydarzeniami z przeszłości. Celem psychoterapii jest nie tylko rozwiązanie problemów przeżywanych przez pacjenta, ale przede wszystkim odkrycie, zrozumienie i przepracowanie nieświadomych powodów, które były przyczyną wystąpienia trudności. Dzięki temu pacjent może dokonywać realnych zmian w swoim życiu prowadzących do poprawy samopoczucia i funkcjonowania w relacjach z ludźmi.

Rolą psychoterapeuty jest towarzyszenie pacjentowi w procesie zmiany, przy uwzględnieniu jego możliwości i gotowości na zachodzące zmiany. Czas trwania psychoterapii uzależniony jest od indywidualnej sytuacji osoby poszukującej pomocy i stopnia nasilenia problemu. Zakończenie psychoterapii jest wspólną decyzją pacjenta i psychoterapeuty, następuje wtedy, gdy wyznaczone cele zostały osiągnięte i odbywa się w trakcie od jednej do kilku sesji, potrzebnych na podsumowanie zmian, jakie zaszły w funkcjonowaniu pacjenta, wzajemną informację zwrotną i pożegnanie.

Terapia małżeństw i par

Jest formą pomocy przeznaczoną dla małżeństw i par, które przeżywają sytuacje kryzysowe w związku. Przyczyną kryzysu mogą być wydarzenia, które wynikają z etapu rozwoju na jakim znajduje się związek, jak również wywołać go może nagła sytuacja. Skuteczność terapii uzależniona jest od zaangażowania pary w proces terapii oraz dostrzeżenia własnego udziału w występujących w związku problemach. Rolą terapeuty podczas spotkań jest zachowanie pozycji neutralnej, bezstronna pomoc i zrozumienie obojga partnerów.

Terapia rodzin

Jest formą pomocy w której bierze udział najczęściej cała rodzina, gdyż ważne jest poznanie perspektywy widzenia zgłaszanego problemu przez wszystkich jej członków. Podczas spotkań istotne znaczenie ma rozpoznanie źródeł problemów, które przeżywają indywidualni członkowie, a które mają wpływ na funkcjonowanie rodziny jako całości.

Efektem terapii może być nie tylko rozwiązanie problematyki zgłaszanej przez rodzinę, ale również poprawa wzajemnej komunikacji i wzmocnienie więzi między poszczególnymi członkami rodziny.


Psychoterapia Kielce

Psychoterapeuta Justyna Parlak

  • Koszt psychoterapii wynosi 120 zł / 45 min.
  • Sesje psychoterapii odbywają się w gabinecie w Kielcach, punktualnie o umówionej godzinie, zazwyczaj raz w tygodniu.
  • Konieczna jest wcześniejsza telefoniczna rezerwacja wizyty.